Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l’ús del lloc web, www.tradillibreria.com, del qual Lluís Marmi Fuentes és titular. D’ara en endavant ens referirem a la Tradillibreria com a nom comercial d’en Lluís Marmi Fuentes.

Els dominis www.tradillibreria.com, tradillibreria.com, amb tots els subdominis associats, pertanyen a Lluís Marmi Fuentes, NIF: 77740047R amb domicili a Tona, al carrer de Pompeu Fabra, 43.

Per qualsevol consulta, pots contactar amb nosaltres enviant un correu a llibres@tradillibreria.com.

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i altra normativa d’aplicació, la Tradillibreria informa:

Objecte

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online Tradillibreria, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.tradillibreria.com.

En utilitzar el lloc web www.tradillibreria.com o fer una comanda a través del mateix, ets conscient de la vinculació amb aquestes Condicions i la nostra Política de Privacitat, pel que, si no estàs d’acord amb totes les Condicions i amb la Política de Privacitat, no has de fer cap comanda.

El lloc web www.tradillibreria.com té per objecte la venda de llibres de cultura tradicional catalana. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d’aquesta web, així com les particularitats de cada operació que pugui realitzar en aquest entorn, sempre en idioma català.

Aquestes condicions poden ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d’efectuar cada comanda.

Comandes

El realitzar una comanda a www.tradillibreria.com equival a l’acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web www.tradillibreria.com només per fer consultes o comandes legalment vàlides. També s’obliga el comprador a facilitar de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consentint així mateix el poder fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El fer una comanda a través de www.tradillibreria.com garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes a www.tradillibreria.com.

El lliurament dels encàrrecs el farà la Tradillibreria pels seus propis mitjans o a través d’una agència de transport designada per la mateixa Tradillibreria. Les comandes es lliuraran a l’adreça designada pel client. La Tradillibreria no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no es pugui efectuar com a conseqüència que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes, o quan el lliurament no es pugui efectuar per absència del destinatari. Sense perjudici de l’anterior, Tradillibreria adoptarà les mesures exigides al transportista perquè el lliurament es pugui efectuar el més aviat possible.

Tradillibreria es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament definida en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda.

Respecte als lliuraments en hospitals, organismes públics i altres immobles en els quals existeixin restriccions per a l’accés al públic en general, Tradillibreria no garanteix que la mateixa s’efectuï directament al destinatari, quedant complert l’encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s’hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d’accés.

El període de lliurament dels articles s’indica a la fitxa detall de cada un d’ells durant la finalització de la comada així com el preu de l’enviament.

El termini de lliurament de la comanda dependrà del mètode d’enviament seleccionat. Cada mètode d’enviament té les seves pròpies restriccions i/o càrrecs que s’aplicaran a la teva comanda. Els dies feiners conten de dilluns a divendres, excepte si algun d’ells és festa local o nacional.

El càlcul d’aquest termini està basat en diversos factors, incloent-hi l’adreça de destinació i la rapidesa amb la què puguem processar i ajuntar els productes de la comanda per al seu enviament (el termini general d’enviament està indicat a la pàgina de detall de cada producte, amb caràcter informatiu, perquè puguis avaluar la rapidesa de l’enviament de la comanda).

Pagament

Tradillibreria ofereix la possibilitat d’efectuar el pagament a través de targeta o transferència bancaria. El càrrec a la targeta de crèdit es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL). El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les teves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per la passarel·la de pagament corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. S’utilitzaran únicament en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual corresponent, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si l’entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb tu.

Tradillibreria es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament i pot crear-ne noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari/client de la pàgina web pugui fer reclamacions per aquest motiu. No obstant si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzada, des www.tradillibreria.com ens posaríem en contacte amb el client per informar d’aquest canvi, oferint l’opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Preu, termini de validesa de l’oferta i cost del transport

Els preus indicats a sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i únicament cal afegir-hi les despeses d’enviament que, per a cada destinació i opció de transport escollida, s’especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a que el comprador accepti l’operació, s’especifiquen clarament els preus de cadascun dels articles triats, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l’operació i les promocions o descomptes que, si escau, siguin d’aplicació.

Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de contacte de la web o enviant un correu electrònic a llibres@tradillibreria.com.

Tradillibreria es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren en www.tradillibreria.com, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

Informació i consultes

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com per comunicar-nos qualsevol tipus d’incidència o reclamació referent a la compra online, posem a la teva disposició la pàgina de contacte i el correu electrònic llibres@tradillibreria.com.

A l’espai del client podràs consultar la informació de les comandes realitzades, així com consultar i modificar les dades personals del teu usuari. La correcció i modificació de dades també serà possible sol·licitar-la a través del correu electrònic llibres@tradillibreria.com.

La formalització de la compra es podrà realitzar en els idiomes disponibles a la pàgina (actualment català).

Devolucions

Dret de revocació: l’Art 44 de la Llei 7/1996, del 15 de gener, d’Ordenación del Comercio Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb la Tradillibreria (mitjançant un correu electrònic dirigit a llibres@tradillibreria.com), amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s’exercirà sense penalitzacions sempre que s’hagi comprovat el perfecte estat del producte de manera que la Tradillibreria procedirà al reintegrament de l’import total de la compra, excepte les despeses d’enviament i les despeses de devolució que seran a càrrec del client. Pel que fa a l’embalatge del producto retornat, és necessari que mantingui les condicions originals.

En cas de controvèrsia, el comprador accepta sotmetre’s als jutjats i tribunals de la ciutat on consti al venedor que el comprador té el domicili habitual.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l’enviament: si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un defecte en la mercaderia rebuda, també durant el període de garantia, el client ho pot comunicar a la Tradillibreria (mitjançant un correu electrònic dirigits a llibres@tradillibreria.com) en un termini de 2 mesos. La Tradillibreria es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Aquesta gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per a esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d’enviament, així com els costos relacionats amb la mà d’obra i els materials.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

Aquest dret de desistiment no s’aplicarà a aquells productes adquirits a través del portal www.tradillibreria.com que, de conformitat amb la normativa en la matèria, per tractar-se de descàrregues de contingut digital, enregistraments sonors, vídeos, discos i similars, productes personalitzats o que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles de desistiment.

Responsabilitat

Tradillibreria no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats.

El mateix s’aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors. Tradillibreria no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos, encara que el dany, pèrdua o perjudici haguessin estat previsiblea per Tradillibreria o si la seva eventualitat hagués estat posada en seu coneixement.

Tradillibreria no podrà ser considerada responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de causa de força major, d’interrupció de l’activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al dret de desistir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà dirigir-se, en primer lloc, a Tradillibreria per arribar a una resolució amistosa.

Drets de propietat intel·lectual i altres drets

El comprador reconeix i accepta que els elements i drets de propietat intel·lectual, industrial o altres (incloent sense limitació qualsevol copyright, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font) relatius a la www.tradillibreria.com. L’usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre els materials d’aquesta plataforma o el seu codi font, o de les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense l’autorització escrita de la Tradillibreria.

Llei aplicable

Les presents Condicions Generals es regiran i interpretaran d’acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol litigi derivat de les relacions comercials entre l’usuari i la Tradillibreria les parts acorden sotmetre al que disposa la legislació vigent en la matèria.

Comparteix-ho!